Historia

Etap pierwszy: Państwowy Zakład Wychowawczy
ul. Zgoda 14 (1967 - 1972)

W 1967 roku decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z dnia 9 czerwca Państwowy Dom Dziecka, który mieścił się w Piasecznie przy ul. Zgoda 14 został przekształcony na Państwowy Zakład Wychowawczy ze Szkołą Podstawową Specjalną.
Utworzenie placówki specjalnej było podyktowane potrzebami środowiska. Finansowanie placówki przejęło Kuratorium w Warszawie.

Pierwszym dyrektorem została pani Danuta Ocipińska. 12-osobową kadrę ( 6 wychowawców i 6 nauczycieli) stworzyła przede wszystkim z absolwentów Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Do szkoły uczęszczało wówczas 100 dzieci, opieką w internacie objętych było 60 chłopców.
Budynek zakładu był bardzo zaniedbany i zniszczony. Prace remontowe prowadzone były równolegle z normalnym tokiem zajęć. Dzięki ofiarnej pomocy personelu fizycznego, zrozumieniu pedagogów, udziale wychowanków i wsparciu okolicznych zakładów pracy remont zakończył się jeszcze we wrześniu. 
Od początku istnienia placówki uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców brali czynny udział w obchodach świąt państwowych, licznych wycieczkach bliższych i dalszych oraz grach i zawodach sportowych. Uczestniczyli też w częstych w owych czasach pracach społecznych na rzecz miasta. W czerwcu 1970 roku Szkoła uzyskała I miejsce w czynie społecznym z okazji obchodów Dni Piaseczna. 3 uczniów otrzymało indywidualne nagrody, wręczone na uroczystej sesji Miejskiej Rady Narodowej.

 

Etap drugi: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
ul. Zgoda 14 (1972 - 1990)

1 września 1972 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 roku w sprawie tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych (Dz. Ustaw nr 7, poz. 56), Kuratorium Warszawskiego Okręgu Szkolnego przekształca z dniem 1 września 1972 roku Państwowy Zakład Wychowawczy w Piasecznie, ul. Zgoda 14 na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci umysłowo upośledzonych w lekkim stopniu ze Szkołą Podstawową Specjalną i Zasadniczą Szkołą Specjalną. Dyrektorem placówki została Jadwiga Popławska.
Kształcenie zawodowe objęło kierunki ogrodnik i ślusarz. Praktyczna nauka zawodu odbywała się dzięki współpracy z Państwowym Gospodarstwem Ogrodniczym w Mysiadle i Zakładem Elektronowym "Lamina". 
W roku szkolnym 1974/75 podjęto akcję zakładania książeczek mieszkaniowych PKO z myślą o przyszłym samodzielnym życiu wychowanków.
Kolejne lata działalności Ośrodka były okresem bardzo trudnym. W roku 1977 dyrektorem szkół została pani Maria Król. Budynek szkoły był mały a uczniów przybywało. 
W szkole jest i było wielu uczniów - sierot naturalnych i społecznych. Dyrekcja szkoły i nauczyciele poczynili wiele starań by pomóc tej młodzieży żyć normalnie w społeczeństwie po ukończeniu szkoły. Dzięki pomocy zakładów pracy z terenu miasta i gminy Piaseczno, takich jak:
· Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska
· Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Hortex"
· PSS Społem
· Dom Rzemieślnika
· Polkolor
· Cech Rzemiosł Różnych
· Podyplomowa Szkoła Ruchu Drogowego
Wielu uczniów otrzymało całkowity lub częściowy wkład mieszkaniowy lub mieszkania w Piasecznie i Warszawie. Niektórzy otrzymali zameldowanie w hotelu robotniczym.
Mury szkoły były ciasne ale gościnne. Często odbywali w nich praktyki studenci Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej. 

Etap trzeci - przejściowy: kłopoty lokalowe
(1990 - )

W lutym 1990 roku rada pedagogiczna dowiedziała się o zagrożeniu istnienia placówki. Dotychczasowy budynek przy ul. Zgoda 14 okazał się własnością sióstr zakonnych i z końcem roku szkolnego 1989/90 ma być oddany właścicielom. Po licznych rozmowach, pertraktacjach, protestach rady pedagogicznej przyjęto tymczasowe rozwiązanie:
· Internat i Specjalna Szkoła Zawodowa z dniem 1 września 1990 roku zostaną przeniesione do budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10;
· Szkoła Podstawowa pozostanie w budynku przy ul. Zgoda ale tylko na jeden rok szkolny 1990/91.

Rok szkolny rozpoczął się w bardzo trudnych warunkach lokalowych, odebrano szkole drugie piętro i poddasze. Lekcje odbywały się na pierwszym piętrze. Tymczasem siostry zakonne rozpoczęły remont drugiego piętra. Zajęcia dydaktyczne odbywały się choć były bardzo utrudnione przez hałas spowodowany remontem. Zabrakło również sali gimnastycznej. Wszystkie zajęcia odbywały się według planu, nawet pozalekcyjne. Wychowawcy jeździli z dziećmi na wycieczki, korzystali z basenu w Mirkowie aby zrekompensować brak sali gimnastycznej.

Etap czwarty - przejściowy:
poszukiwanie budynku na siedzibę placówki
(1990 - 1992)

W październiku 1990 nowy dyrektor ośrodka pani Danuta Kraska i dyrektor szkół Maria Król zakładają Fundusz Opieki Dzieciom Specjalnej Troski, prowadzą rozmowy z władzami oświatowymi - Wydziałem Oświaty, Kuratorium, Ministerstwem Oświaty, Komisją Interwencyjną przy Senacie. Wszyscy pedagodzy zaangażowali się w poszukiwanie budynku na siedzibę placówki. 
Dyrektor Maria Król wraz z nauczycielem, niegdyś kierownikiem internatu Zbigniewem Muchą "odkryli" budynek Spółki Wydawniczej RUCH przy ul. Czajewicza 1a, który służyłby potrzebom szkoły podstawowej.
Budynek jest był niewielki jednopiętrowy. Dodatkowym utrudnieniem było to, że szkoła mogła zajmować tylko jedno piętro. Parter i piwnicę zajmowali gospodarze. 

Etap piąty - dwa adresy:
(1992 - 2000 )

W roku szkolnym 1992/93 baza lokalowa Ośrodka uległa nieznacznej poprawie. Na potrzeby internatu przekazane zostały pomieszczenia na I piętrze budynku bursy Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych (ul. Szpitalna 10). Urządzone zostały dwie świetlice i sześć sypialni oraz pokój dla kierownika internatu.
Budynek Szkoły Podstawowej (przy ul. Czajewicza 1a) został wydzierżawiony w całości. Pozwoliło to na zorganizowanie sal lekcyjnych dla każdego oddziału, szatni, biblioteki pracowni techniki, gabinetu logopedycznego i sali do zajęć rewalidacyjnych. Wykonane zostały prace adaptacyjne i malowanie. Zakupiono sprzęty i pomoce naukowe do nowych pracowni. W zakupie firan, zasłon i wykładzin podłogowych pomogli sponsorzy.
Podczas obchodów Jubileuszu Miasta Piaseczna w czerwcu 1999 roku firma Netia Telekom Mazowsze przekazała w darze dla Ośrodka 6 komputerów klasy Pentium 75 Mhz.
Dzięki dofinansowaniu ówczesnego burmistrza Piaseczna w Ośrodku powstała pracownia informatyczna. 
Sytuacja lokalowa była nadal niepewna, zwłaszcza, iż od 1995 roku Kuratorium Oświaty nie przekazywało środków finansowych na opłaty czynszowe wobec Spółki Akcyjnej RUCH za wynajem budynku Szkoły Podstawowej.

Etap szósty - Szpitalna 12:
(2000 - )

Początek roku szkolnego 2000/2001 to kolejna przeprowadzka. Szkoła Podstawowa otrzymała pomieszczenia w budynku przy ul. Szpitalnej 10. Od tej pory można mówić o jednej placówce w jednym budynku. Dla odróżnienia od mieszczącego się pod tym samym numerem Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy otrzymał nowy adres: ul. Szpitalna 12. Od tej pory dzięki staraniom dyr.Marii Zakościelnej następuje stały rozwój bazy Ośrodka, modernizacja sal, planowana jest budowa sali gimnastycznej.

Etap siódmy
Plany przeniesienia ośrodka na ul. Mirkowską w Konstancinie i Łbisk.
Walka rodziców o zachowanie Ośrodka.
Zmiana władz oświatowych.
Realizacja remontu i rozbudowy Ośrodka.