Nauczyciele Ośrodka

Kadra nauczycielska pracująca w Ośrodku to oligofrenopedagodzy posiadający dodatkowo kwalifikacje do nauczania przedmiotów i stale podnoszący swoje kwalifikacje. Jest to grupa ludzi aktywnych i poszukujących nowych rozwiązań edukacyjnych i wychowawczych.  Bogaty warsztat oraz doświadczenie nauczycieli rodzą potrzebę dzielenia się z innymi, by jeszcze lepiej realizować misję Ośrodka.

Nauczyciele i terapeuci przeprowadzają szczegółowe diagnozy na potrzeby przyszłej pracy z uczniem i piszą indywidualne programy nauczania. Metody i formy pracy dostosowane są do predyspozycji i możliwości intelektualnych uczniów.

 W szkole prowadzone są:

  •   bloki lekcyjne zgodne z podstawą programową
  •   terapie:

-          Terapia pedagogiczna

-          Terapia zabawą niedyrektywną

-          Logopedia

-          Alternatywne metody komunikacji

-          Integracja sensoryczna

-          Terapia taktylna

-          Gimnastyka korekcyjna

-          Socjoterapia

-          Rewalidacja sztuką

-          Terapia złości i agresji

-          Kształtowanie umiejętności społecznych

-          Wspieranie rozwoju metodą Weroniki Sherborne

-          Koło plastyczne

-          Klub absolwenta

-          Klub mądrej głowy

-          Akademia mądrego rodzica