Przewodnik Klubu Absolwenta

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie

Klub Absolwenta z założenia jest organizacją szkolną otwartą na wszelkie przejawy inicjatywy ze strony każdego pojedynczego członka. Stawiamy na pomysłowość, twórczość i serdeczność w relacjach wewnątrz klubowych. Pragniemy na stałe wpisać się w życie Ośrodka, a dzięki temu też móc go – w pewnym sensie – współtworzyć, żyjąc i pracując na co dzień w swoich własnych środowiskach.

 

1. Misja. Postanowienia ogólne. Cele organizacji.

Misją Klubu Absolwenta jest integracja środowiska absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie, monitorowanie ich kariery edukacyjnej i zawodowej, podtrzymywanie związków z Ośrodkiem, wymiana doświadczeń, pomoc w przezwyciężaniu życiowych trudności.

Klub Absolwenta Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie, zwany dalej Klubem, został powołany dnia 02.09.2013 roku.

Celem Klubu jest:

ñ  pielęgnowanie wzajemnych relacji interpersonalnych pomiędzy Absolwentami Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie

ñ  promocja szkoły, prowadzona w możliwe szerokim wymiarze,

ñ  członkiem Klubu może zostać każdy absolwent Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie

ñ  warunkiem koniecznym do uzyskania członkostwa jest podpisanie deklaracji, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w niej oraz

w Przewodniku Klubu Absolwenta Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie, zwanego dalej Przewodnikiem lub Przewodnikiem Absolwenta.

ñ  każdy członek ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Klubie, co jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez niego wszelkich praw członkowskich. Akt zrzeczenia się członkostwa powinien wpłynąć w formie pisemnej do Klubu.

Przewodnik jest wewnętrznym aktem prawnym posiadającym moc prawną jedynie w obrębie Klubu.


2. Organizacja Klubu.

Opiekunami i moderatorami Klubu są psycholog szkolny Anna Prusińska i nauczyciel Marcin Jaśkiewicz. obecnie Katarzyna Liptak

Organem patronującym Klubowi z ramienia Ośrodka jest Dyrektor Ośrodka.

 

3. Finanse Klubu.

ñ  podstawową formą utrzymania działalności Klubu jest składka członkowska. Wysokości podstawowej składki wynosi 3 PLN miesięcznie.

ñ  w przypadku dodatkowych wydatków związanych z aktywną działalnością Klubu (wyjazdy, spotkania, etc.) przewidziane są dodatkowo pobierane jednorazowe okolicznościowe składki, równo rozdzielone pomiędzy aktualną liczbę członków, płacone jednakże na zasadzie dobrowolności.

 

4. Prawa i obowiązki członka Klubu.

Każdy pełnoprawny członek Klubu posiada prawo do:

ñ  udziału w zorganizowanych spotkaniach Klubu;

ñ  wyrażania swoich poglądów na tematy związane z działalnością Klubu;

ñ  bycia informowanym o wszelkich zmianach w Statucie;

ñ  aktywnego uczestnictwa we wszelkich imprezach organizowanych przez Klub.

 

Na każdego członka Klubu nałożony jest obowiązek:

ñ  postępowanie zgodnego z normami wyrażonymi w Statucie;

ñ  regularnego płacenia składek członkowskich;

ñ  przeciwdziałania zachowaniom sprzecznym ze Statutem.

 

            Ośrodek zastrzega sobie prawo pozbawienia członkostwa osoby, które w jakikolwiek sposób będą działały na szkodę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie, jego pracowników, uczniów i pozostałych członków Klubu Absolwenta, jak również będą godziły w dobre imię Ośrodka. O decyzji takiej Członek zostanie powiadomiony w ciągu trzech dni od jej zatwierdzenia przez Dyrektora lub powołany przez Niego organ.

 

5. Spotkania Członków Klubu.

ñ  spotkania członków odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 14.30- obecnie wg. harmonogramu

ñ  miejscem spotkań będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

w Piasecznie.

ñ  w spotkaniach mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie oraz członkowie grona pedagogicznego Ośrodka.

 

6. Przywileje Członków

Członkowie Klubu Absolwenta mają prawo:

ñ  używać tytułu Członek Klubu Absolwenta Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie

ñ  za zgodą Dyrektora placówki organizować spotkania klasowe, rocznikowe i inne;

ñ  podejmować działania zgodne z regulaminem i celem Klubu Absolwenta;

ñ  otrzymywać informacje na temat ważnych wydarzeń z życia Ośrodka;

ñ  uczestniczyć w imprezach szkolnych, na które zostali oficjalnie zaproszeni;

ñ  wspierać działania Ośrodka, Samorządu Uczniowskiego;