Terapia złości i agresji

Złość jest emocją, potrzebną w życiu jak każda inna i ma swoją specyficzną rolę.

Po pierwsze pozwala nam na stawianie granic innym osobom oraz wyzwala w nas siłę
i energię do działania, gdy chcemy coś w życiu zmienić. Po drugie, informuje nas, gdy zagrożone jest nasze bezpieczeństwo, szacunek do samego siebie i potrzeba obrony własnej przestrzeni.

 

W pracy terapeutycznej coraz częściej obserwujemy wzrastającą agresywność wśród naszych uczniów. Wielu z nich ma trudności z nawiązaniem i utrzymaniem satysfakcjonujących kontaktów z innymi dziećmi, włączeniem się do grupy, wykazywaniem zrozumienia, wycofaniem się i konstruktywnym radzeniem sobie z problemami i konfliktami.
Brak pewności siebie, strach w kontaktach międzyludzkich, uprzedzenia, odrzucanie przez innych, zbyt wysokie/niskie wymagania otoczenia, prowokacja, zły nastrój, przesadna wrażliwość, nuda, niezaspokajanie potrzeb i oczekiwań dzieci oraz młodzieży  są doskonałym podłożem, na którym rozwija się u nich agresja. W takim przypadku niezbędne jest lepsze poznanie się nawzajem, budowanie wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa oraz uświadomienie sobie własnych uczuć. Należy pamiętać, że agresja nigdy nie rodzi się
z niczego, bowiem na nasze zachowanie i działanie zawsze wpływają konkretne motywy.

 

Głównym celem zajęć „Terapia złości i agresji” jest modyfikowanie zachowań uczniów przejawiających agresję lub inne zaburzone zachowania, nauczenie ich umiejętności alternatywnych wobec agresji oraz sposobów kontrolowania gniewu i bardziej efektywnych sposobów myślenia. Uczniowie zyskują również możliwość uczenia się norm moralnych
i wartości społecznie aprobowanych oraz technik redukcji i panowania nad uczuciem złości
w trudnych sytuacjach.

 

Zaproponowane zabawy oraz ćwiczenia interakcyjne umożliwiają naszym wychowankom zdobywanie różnorodnych doświadczeń ze samym sobą, a także w kontakcie z innymi ludźmi. W czasie zajęć uczniowie mogą włączać swoje potrzeby i uczucia, działać aktywnie
i według własnego uznania oraz bez obaw doświadczać konsekwencji własnego postępowania. Ponadto poznają i nabywają umiejętność panowania nad swoim ciałem, realizują potrzebę bycia społecznie akceptowanym i czucia się przynależnym do grupy,
co z kolei zapewnia im postrzeganie siebie jako wartościowych ludzi.

 

Zajęcia „Terapia złości i agresji” redukują liczbę konfliktów w grupie, uczą współpracy, nawiązywania i rozwijania nieagresywnych kontaktów z rówieśnikami, pokojowego rozwiązywania sporów, opanowywania i przezwyciężania złości i agresji oraz lepszego porozumiewania się.

 

W roku 2017 programem zajęć „Terapia złości i agresji” zostali objęci uczniowie klasy 5c SP.