Pierwsza pomoc przedmedyczna - możesz na mnie liczyć

W dniu 12.04.2013r. kl. II gimnazjum przedstawiła publicznie prezentację projektu edukacyjnego pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna - możesz na mnie liczyć”.

 

Pokaz odbył się w dwóch etapach, pierwszy dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, ZSZ i Liceum oraz drugi etap dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.

Uczniowie kl. IIg przygotowywali się do projektu zgodnie z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. w  §21a.1.

Czas realizacji projektu: od 20.02.2013r. do 12.04.2013r.

Uzasadnienie wyboru tematu:

Zespół był zainteresowany wybranym tematem, ponieważ uczniowie mają świadomość, że mogą, na co dzień znaleźć się w sytuacji, kiedy to potrzebna będzie znajomość podstaw w udzielaniu pomocy drugiej osobie. Często o dalszych losach decydują pierwsze minuty pomocy. Warto, więc znać podstawowe zasady działania podczas wypadków, na które napotykamy w życiu codziennym – tak, aby pomagać a nie szkodzić. Podstawę do działania stanowi niezbędna wiedza medyczna i ćwiczenia praktyczne. Systematyczne pogłębianie i powtarzanie wiedzy i umiejętności pomocy przedmedycznej, pozwoli kształtować opanowanie w działaniu i w razie potrzeby może służyć ratowaniu zagrożonego życia.

Temat  projektu: Pierwsza pomoc przedmedyczna - możesz na mnie liczyć”.

Cele główne projektu:

  • Uświadomienie wagi udzielania pomocy przedlekarskiej.
    Kształtowanie świadomości konieczności zawiadomienia o zdarzeniu służb ratowniczych i osoby dorosłej przed  podjęciem czynności ratunkowej
  • Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.
  • Zdobycie umiejętności udzielenia pierwszej pomocy w najczęstszych urazach  zagrażających życiu.
  • Przygotowanie uczniów  do  racjonalnych  zachowań w  przypadku  wystąpienia  zagrożeń, nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.
  • Kształtowanie postaw uczniów sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych
  • Uczulenie młodego człowieka na krzywdę innych ludzi.
  • Wdrażanie do współpracy w zespole, przestrzegania norm, reguł i zasad postępowania.

 

Autorzy projektu:

Marlena Babicka, Angelika Betkier, Zuzanna Burzyńska, Paweł Kamola, Krzysztof Kanabus,  Katarzyna Kurmanowska,  Kamil Mroziński Adam Raczkiewicz, Mateusz Stelmaszewski , Sebastian Karczewski.

Nauczyciel  prowadzący grupę projektową: Barbara Błasiak

Grupa miała zadanie zebrać z różnych źródeł informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nauczyć się jak reagować w sytuacjach oraz w profesjonalny i atrakcyjny sposób przedstawić, zasady udzielania pierwszej pomocy, by zasygnalizować kolegom wagę tematu i zachęcić ich do zdobycia umiejętności udzielenia pierwszej pomocy w najczęstszych urazach  zagrażających życiu oraz umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji w miejscu wypadku.

Po analizie materiałów grupa postanowiła zająć się następującymi aspektami pierwszej pomocy:

Przepisy prawne

Wzywanie pomocy

Sprawdzanie przytomności

Sprawdzanie oddechu

Resuscytacja krążeniowo –oddechowa

Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy przy zranieniach

Krwawienie z nosa

Skręcenie i złamanie

Zadławienia

            Zebrane przez siebie informacje grupa zaprezentowała w formie pokazu slajdów z odczytem.  Przedstawiane informacje wzbogaciła filmem z i pokazem skeczy, jak udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach:

- inscenizacja „W parku” -nieprzytomny, oddycha – pozycja boczna bezpieczna

- inscenizacja „Na wycieczce” – nieprzytomny, nie oddycha  - Resuscytacja krążeniowo -oddechowa

- inscenizacja – „Na boisku” – krwotok z nosa

- inscenizacja – „Przekąska” – zadławienie

            Zdobytą wiedzę zaprezentowała także w formie ściennej, gazetki szkolnej.

Wnioski:

            W trakcie realizacji projektu edukacyjnego uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy w najczęstszych urazach  zagrażających życiu. Skorzystali z profesjonalnej pomocy specjalistów w tym zakresie: pielęgniarka szkolna, straż pożarna, nauczyciel przeszkolony na kursie pierwszej pomocy wykwalifikowanych instruktorów organizowanym przez Fundację WOŚP Ratujemy i uczymy się ratować”.  Mają świadomość potrzeby dbania o własne bezpieczeństwo i unikania zagrożeń.

 

 

Podziękowania         

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które pomagały nam w realizacji tego projektu, a szczególnie p. Katarzynie Pelinko, za profesjonalne wsparcie podczas praktycznych zajęć udzielania pierwszej pomocy.