Terapia pedagogiczna

W naszym Ośrodku ze względu na specyfikę uczniów duży nacisk kładziemy na zajęcia terapii pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub małych dwu-trzyosobowych grupach. Celem tych zajęć jest stymulowanie rozwoju poszczególnych funkcji percepcyjno- motorycznych u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Na podstawie analizy uzyskanych podczas diagnozy wyników tworzymy indywidualne plany oddziaływać terapeutyczno-edukacyjnych dla poszczególnych uczniów.

W przypadku dzieci młodszych szczególną uwagę kierujemy na stymulowanie takich funkcji i umiejętności które są niezbędne do nauki szkolnej. Są to:

 • Motoryka duża
 • Motoryka mała
 • Rozwój analizatora wzrokowego
 • Rozwój analizatora słuchowego
 • Stymulowanie rozwoju mowy i języka
 • Rozwój operacji myślowych i pamięci

W ramach terapii pedagogicznej oferujemy również zajęcia w grupach:

 • Wspieranie Rozwoju Metodą Weroniki Sherborne
 • Kształtowanie Wśród Uczniów Umiejętności Społecznych

(informacja  w zakładce zajęcia)

Trafiający do nas uczniowie z autyzmem i Zespołem Aspergera diagnozowani są za pomocą specjalistycznego narzędzia - Testu PEP-R (informacja w zakładce autyzm). Analiza uzyskanych wyników, orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinie rodziców oraz specjalistów pracujących z dzieckiem są podstawą do opracowania indywidualnych planów pracy edukacyjno-terapeutyczno-wychowawczej.

Zakres oddziaływań terapeutycznych poszerzamy o wykorzystanie profesjonalnych metod przeznaczonych do terapii ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera. Są to:

 • Techniki behawioralne
 • HANDLE
 • Ruch Rozwijający
 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia Taktylna

Celem terapii jest rozwijanie obszarów, które u dzieci z autyzmem są najbardziej zaburzone. Rozwijamy sferę naśladownictwa, komunikację, umiejętność zabawy i współpracy. Niwelujemy zachowania trudne. Podejmowane oddziaływania oparte są na krótkoterminowych planach pracy, które tworzy zespół terapeutyczny.

W przypadku uczniów starszych skupiamy się na doskonaleniu podstawowych technik szkolnych:

 • ćwiczenia kształtujące umiejętność planowania
 • ćwiczenia koncentracji uwagi
 • ćwiczenia usprawniające umiejętności rachunkowe w zadaniach praktycznych z życia codziennego
 • ćwiczenia doskonalące zdolności wnioskowania i różnicowania arytmetycznego
 • ćwiczenia pamięci mechanicznej kształtujące umiejętność i sprawność samodzielnego wykonywania operacji rachunkowych
 • ćwiczenia rozwijające procesy myślenia
 • ćwiczenia umiejętności zastosowania wiedzy matematycznej w konkretnych sytuacjach życiowych – posługiwanie się pieniędzmi, kalendarzem, zegarem, jednostkami miar, itp.
 • wzbogacanie słownictwa
 • doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem, interpretowanie tekstu
 • analizowanie i syntezowanie faktów- praca z tekstem
 • wzmacnianie pamięci
 • rozbudowywanie zdań
 • układanie opowiadań z podanymi wyrazami
 • kształtowanie adekwatnej samooceny
 • ćwiczenia zmierzające do nabywania umiejętności społecznych
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających odreagowaniu napięć emocjonalnych oraz bezpiecznego uzewnętrzniania własnych emocji
 • kształtowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie
 • motywowanie do systematycznego udziału w zajęciach