Zajęcia socjoterapeutyczne

Socjoterapia to świadoma aktywność profesjonalna polegająca na operowaniu środkami psychologicznymi w celu udzielenia pomocy osobom cierpiącym lub poszukującym własnej drogi rozwoju społecznego, osobistego. Jest to proces ukierunkowany na leczenie występujących u dzieci i młodzieży w okresie dorastania zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości i zahamowania, niektórych zaburzeń emocjonalnych. Trudnym zachowaniom towarzyszą emocje takie jak lęk, poczucie winy, niepokoju, gniew, złość, osamotnienie oraz negatywne sądy poznawcze na temat własnej osoby. Uczestnictwo w zajęciach rozwija zdolność radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, związanymi z zachowaniem, kontaktami społecznymi, zdrowiem oraz problemami dotyczącymi procesu rozwojowego.

Zajęcia socjoterapeutyczne stwarzają okazję do wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności tj. asertywność, podejmowanie decyzji, szukanie wsparcia i pomocy.

Zajęcia adresowane są do dzieci z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi lub innymi kłopotliwymi zachowaniami. Mają postać zajęć grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.

Cele terapeutyczne:

- tworzenie możliwości odreagowania emocji i napięć,

- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,

- zwiększenie poczucia własnej wartości,

- zaspokojenie potrzeby bycia ważnym.

Cele edukacyjne:

- wzajemne poznanie się, integrację grupy,

- wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia,

- ustalenie reguł i norm grupowych,

- rozpoznawanie emocji u siebie i u innych,

- ćwiczenie umiejętności brania odpowiedzialności za swoje zachowanie,

- świadome, wolne od agresji radzenie sobie z konfliktami.

Cele rozwojowe:

- rozwijanie koncentracji uwagi,

- rozwijanie twórczego myślenia,

- zgodne działanie w zespole i współdziałanie z innymi,

- odczuwanie radości z wykonanego działania.

 

Metody pracy:

- krąg,

- rundka,

- rysunki i prace plastyczne,

- „burza mózgów”,

- psychodrama,

- pantomima,

- gry i zabawy ruchowe,

- ćwiczenia i techniki wyobrażeniowe,

- dzielenie się własnym doświadczeniem,

- poszukiwanie wspólnych konstruktywnych rozwiązań poprzez stosowanie różnorodnych technik,

- muzyka i śpiew.