Zajęcia logopedyczne

JĘZYK ……………JEST ŹRÓDŁEM MYŚLI

Mowę słusznie nazywa się narzędziem myślenia, ponieważ służy ona nie tylko do wyrażania myśli, ale za jej pośrednictwem – w słowach i zdaniach – myśl krystalizuje się i dokonuje. Nie można pominąć również społecznej funkcji mowy, która dla dziecka, w miarę jego rozwoju psychicznego, staje się coraz bardziej istotnym narzędziem porozumiewania się z osobami dorosłymi i rówieśnikami. Dziecko kształtuje mowę i myślenie w toku działania.

Program zajęć logopedycznych pozwala na prowadzenie takich zajęć, które pozostają w zgodzie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci w różnych fazach wieku szkolnego, jednocześnie które oddziałują pobudzająco i kształtująco na procesy i czynności poznawcze: percepcję, wyobraźnię, mowę i myślenie, jak również na sferę emocjonalno-motywacyjną, nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych kontaktów społecznych z dorosłymi i rówieśnikami, rozumienie i przestrzeganie w postępowaniu prostych norm moralnych.

 

Cele i główne zadania terapii logopedycznej:

- Komunikowanie się z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny.

- Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.

- Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

 

Działania podejmowane przez logopedów:

- Prowadzenie działań profilaktycznych prowadzących do zaszczepienia prawidłowych nawyków artykulacyjnych.

- Diagnoza dysfunkcji w obrębie narządu żucia, połykania i oddychania.

- Regulowanie deficytów sensorycznych w zakresie zmysłu wzroku, słuchu, węchu i dotyku.

- Objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy.

- Uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka podczas prowadzonych zajęć.

- Czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka poprzez stymulację funkcji językowych.

- Korygowanie złych nawyków i wad artykulacyjnych.

- Wspieranie, motywowanie dziecka do systematycznej pracy oraz zauważenie postępów czynionych przez dziecko.

- Wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka.

- Pomoc rodzinie w zakresie kontaktu z innymi specjalistami  (np. laryngologiem, foniatrą, ortodontą).

- Ścisła współpraca z domem rodzinnym dziecka oraz nauczycielami bezpośrednio uczestniczącymi w procesie terapeutycznym.

- Pedagogizacja rodziców – prelekcje, gazetki, ankiety.

 

Metody pracy logopedycznej

- Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy.

- Pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządów artykulacyjnych.

- Mechaniczne układanie narządów artykulacyjnych.

- Ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabie, w wyrazie, w zdaniu, w mowie potocznej.

- Wykorzystanie nieartykułowanych dźwięków lub czynności fizjologicznych do tworzenia nowych głosek (np. wibracje).

- Ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia.

- Kontrola wzrokowa, dotykowa.

- Mówienie rytmiczne.

- Mowa wydłużona.

- Metody oparte o kontakt z ciałem: zabawy paluszkowe, baraszkowanie.

- Usprawnianie procesów wzrokowo-ruchowo-słuchowych.

- Stymulacja dotykowa, węchowa.

- Stymulacja ruchowo-muzyczna.