Psychoedukacja

Zajęcia prowadzone przez psychologa w ramach psychoedukacji
w roku szkolnym 2016/2017 skupiają się na czterech obszarach:

stymulacja rozwoju emocjonalnego

wsparcie w rozwijaniu umiejętności społecznych

wsparcie edukacyjno-zawodowe (dla uczniów gimnazjum i szkoły zawodowej)

psychoedukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych
 

 

Uczniowie Sosw są bardzo pracowici. Już o 730 na zajęciach z psychoedukacji
Zuzia Piorun i Nicol Majnik wykonały własnoręcznie figurki z plasteliny i odegrały bajkę Przyjazny Miś.  
Dziewczynkom w pracy pomagał Uczeń Krzyś Kanabus.

 

Cele szczegółowe:

Kształtowanie umiejętności społecznych:

zwiększenie możliwości poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach,

współdziałania w grupie podczas nauki, zabawy i pracy,

zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, trudnych, stresujących,

nauka i utrwalanie zasad współżycia społecznego (szkolny i społeczny savoir vivre)

ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych (np. włączanie do rozmowy, mówienie komplementów, dzielenie się czym s z innymi, okazywanie szacunku innym, podtrzymywanie rozmowy, proszenie o pomoc, pomaganie innym)

Rozwój komunikacji społecznej:

Zdobywanie umiejętności kontaktów z rówieśnikami,

Nauka umiejętności komunikowania własnych potrzeb, stanów emocjonalnych,

Nauka zasad poprawnej komunikacji.

Wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej:

zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i innych ludzi,

rozpoznawania emocji, uczuć

uczenie się odreagowywania napięć emocjonalnych, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem, lękiem, złością.

Wsparcie w rozwoju i planowaniu dalszej kariery edukacyjno-zawodowej:

Poznanie siebie, swoich mocnych stron, potencjału osobistego, 

Prezentacja dalszych możliwości edukacji i zaistnienia na rynku pracy,

Prezentacja siebie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Profilaktyka zdrowotna:

Psychoedukacja w zakresie szkodliwego używania alkoholu, papierosów, używek,

Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym,

Zdrowy tryb życia - higiena zdrowia psychicznego i fizycznego

     

Spotkania z psychologiem mają postać ustrukturalizowanych zajęć, na które składają się odpowiednio dobrane zadania, ćwiczenia, ale też gry i zabawy. Każde spotkanie ma swój cel szczegółowy, podporządkowany celowi ogólnemu oraz propozycje aktywności pozwalające osiągnąć założone cele. Zarówno cały cykl spotkań jak i każde z nich osobno tworzą pewną dynamiczną całość, na które składają się określone etapy pracy z uczniem. Etap pierwszy to poznanie ucznia. W przypadku zajęć grupowych, ma on na celu poznanie się uczniów uczęszczających wspólnie na zajęcia, wspólne określenie celów, ustalenie norm grupowych, reguł i rytuałów, budowanie atmosfery poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Etap drugi to realizacja celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych stanowiących istotę programu. 
Ostatni etap pracy to zakończenie spotkań, podsumowanie nabytych umiejętności, udzielenie pozytywnych wzmocnień.