InternatWychowankowie internatu, rok szkolny 2015/2016

Uczniowie, którzy pragną ubiegać się o miejsca w Internacie są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
- podanie
- odpis aktu urodzenia z poświadczonym miejscem zameldowania
- numer ewidencyjny PESEL
- wywiad środowiskowy
- zaświadczenie o dochodach

Jesteśmy placówką feryjną dzieci przebywają w internacie od poniedziałku rano do piątku po południu. Weekendy, święta, ferie, wakacje spędzają w domach lub innych placówkach. 

Ośrodek zapewnia wychowankom internatu opiekę, w ramach której organizuje:
- naukę szkolną
- zajęcia rewalidacyjne
- praktyczną naukę zawodu
- naukę własną
- udział wychowanków w życiu społecznym i kulturalnym
- wypoczynek, rekreacje i rozrywkę
- zajęcia przygotowujące młodzież do samodzielnego życia
- pomoc w usamodzielnianiu się

W czasie wolnym wychowankowie mogą korzystać z różnego typu zajęć:
- umysłowych (czytelnictwo, nauka własna, zajęcia żywego słowa, korespondencja)
- rozrywkowych (imprezy rozrywkowe, konkursy)
- artystycznych (zajęcia muzyczne, plastyczne, uroczystości wynikające z obrzędowości i zwyczajów w internacie)
- praktyczno - technicznych (prace dekoratorskie i zajęcia gospodarstwa domowego)
- sportowych i turystycznych (rajdy, wycieczki, gry, zabawy i turnieje w różnych dyscyplinach sportowych)
- organizacyjno - społecznych (konkursy czystości, zachowania, estetyki, dyżury porządkowe)

Zajęcia plastyczne, są tą formą zajęć w internacie, które sprawiają dzieciom dużo przyjemności, wywołują radość i wiele przeżyć estetycznych. Wykonane prace są ozdobą nie tylko internatu, ładnie oprawione wręczane są sponsorom na corocznych spotkaniach przed Świętami Bożego Narodzenia jako wyraz wdzięczności za wparcie dla Ośrodka.