Szkoła Branżowa I stopnia/Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Branżowa I stopnia od 2017/2018 // Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 

Kierunek: asystent fryzjera (od r. szk. 2018/2019)

Kierunek: cukiernik (od r. szk. 2018/2019)

Kierunek: kucharz

Kierunek: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Warunki przyjęcia

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Program nauczania dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej przewiduje następujące przedmioty zawodowe:

 • język obcy zawodowy

 • technologię prac w obiektach hotelarskich

 • prace pomocnicze w gastronomii hotelowej

 • organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy

 • zajęcia praktyczne

CZYM SIĘ ZAJMUJE?

Uczniowie są przygotowani do pracy w hotelach, motelach, internatach, bursach oraz innych obiektach turystycznych. Posiadają umiejętność wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości. Przygotowują pokoje gościnne, transportują bagaże, obsługują sprzęt do utrzymania porządku wokół hotelu, pielęgnują rośliny ozdobne i tereny zielone. Wykonują określone prace związane z działalnością pralni, magazynów, przygotowaniem surowców, sporządzaniem potraw i napojów, utrzymaniem porządku w części gastronomicznej hotelu. Od uczniów wymagana jest wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie i wytrwałość w pracy. 

Uczeń w trzyletnim procesie kształcenia:

Rozróżnia podstawowe pojęcia i terminy stosowane w hotelarstwie

Rozróżnia wyposażenia sali obsługi konsumenta, pomieszczeń gastronomicznych, gospodarczych i magazynowych w obiekcie hotelarskim

Rozróżnia podstawowe elementy wyposażenia jednostki mieszkalnej i węzła sanitarno - higienicznego w obiekcie hotelarskim

Wykonuje  prace pomocnicze związane z przyjmowaniem gości hotelowych;

Zna zasady obsługi gości hotelowych w części noclegowej i sali restauracyjnej, nakrywania stołu podawania i przygotowywania posiłków

Dobiera sprzęt i urządzenia kuchenne oraz zastawy i bieliznę stołową zgodnie z przeznaczeniem

Uczy się obsługi sprzętu porządkowego i codziennych czynności porządkowych w pomieszczeniach hotelowych, oraz przygotowania pokoi do przyjęcia gości

Wykonuje prace pomocnicze związane z przygotowywaniem surowców, sporządzaniem potraw i napojów

Wykonuje czynności porządkowe w części gastronomicznej obiektu noclegowego

Dobiera środki czystości i dezynfekcyjne do rodzaju wykonywanych prac

Dobiera ręczny i mechaniczny sprzęt o utrzymania porządku w otoczeniu obiektu hotelowego

Pielęgnuje rośliny ozdobne, kwiaty i trawniki z otoczenia hotelu

Wykonuje określone prace w pralni hotelowej

Dobiera środki i techniki prania do rodzaju tkanin

Prawidłowo współpracuje z recepcją, pralnią, działem technicznym, działem administracyjno - gospodarczym

Podejmuje współpracę z zespołem roboczym odpowiedzialnym za utrzymanie hotelu w czystości i porządku zgodnie z przyjętymi standardami

Ocenia jakość wykonywanej pracy własnej

Uczeń powinien wykazać się opanowaniem nawyków kulturalnego sposobu bycia, prawidłowego postępowania w ramach ochrony mienia gościa

Możliwości zatrudnienia:

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje szereg czynności w hotelach i pensjonatach, na różnych stanowiskach takich jak:

 • pomoc kuchenna

 • pomoc kelnera

 • pomoc pokojowa

Absolwent może być zatrudniony w zakładach hotelarskich typu:

 • hotele

 • motele

 • pensjonaty

 • sanatoria

 • domy wycieczkowe, turystyczne, wypoczynkowe

 • schroniska

 • pokoje gościnne itp

 •  bazy ruchome ( promy pasażerskie, statki, kolej, samoloty)   

Kwalifikacje zawodowe

 • Pomoc personelowi recepcji w obsłudze gościa hotelowego

 • Prace porządkowe w hotelu

 • Proste prace związane z utrzymaniem otoczenia wokół hotelu

 • Proste naprawy urządzeń i sprzętów hotelowych (niewymagające specjalistycznych uprawnień)

 • Współpraca z pracownikami hotelu w celu utrzymania hotelu w czystości i ładzie

   

 • KUCHARZ

  Program nauczania dla zawodu kucharz w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej przewiduje następujące przedmioty zawodowe:

  • język obcy zawodowy

  • technologię gastronomiczną z towaroznawstwem

  • podstawy żywienia człowieka

  • wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych

  • podstawy rachunkowości gastronomicznej

  • organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy

  • zajęcia praktyczne


    CZYM SIĘ ZAJMUJE? 

  Uczniowie kształcący się w tym zawodzie zdobywają umiejętności związane z techniką sporządzania potraw i napojów w różnorodnych obiektach gastronomicznych. Uczą się opracowywania menu, przyrządzania posiłków według określonych receptur, opanowują podstawowe wiadomości z zakresu zasad żywienia i obsługi konsumenta. Posługują się urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zakładów gastronomicznych, aparaturą grzejną, chłodniczą oraz sprzętem AGD. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły w profesjonalnej pracowni technologii gastronomicznej oraz w obiektach na terenie miasta.

  Absolwenci mogą podjąć pracę w różnego typu zakładach gastronomicznych (barach, restauracjach, domach wycieczkowych itp.).

   

  Uczeń w trzyletnim procesie kształcenia:

  Nabywa umiejętności związanych z organizowaniem stanowiska pracy oraz przygotowaniem typowych potraw i napojów w różnych zakładach gastronomicznych.

  Stosuje receptury gastronomiczne.

  Poznaje zasady prawidłowego przechowywania artykułów spożywczych, półproduktów i wyrobów gotowych.

  Zaznajamia się z zasadami racjonalnego żywienia.

  Zapoznaje się z wyposażeniem zakładów gastronomicznych.

  Organizuje stanowisko pracy do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów zgodnie z zasadami ergonomii.

  Przestrzega przepisów BHP.

  Pozyskuje umiejętności prowadzenia uproszczonej rachunkowości i szukania atrakcyjnego zatrudnienia.

   

  Możliwości zatrudnienia:

  • w punktach małej gastronomii

  • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych

  • w restauracjach

  • na stołówkach

   

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Przechowywanie żywności

  • Sporządzanie potraw i napojów

  • Ekspedycja potraw i napojów

 zobacz folder szkoły zawodowej

zobacz drugą stronę folderu 

    Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest ukończenie gimnazjum (niezależnie czy kształcenie przebiegało w szkole masowej czy specjalnej) oraz posiadanie zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

    Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

    Szkoła współpracuje z zakładami pracy na terenie powiatu piaseczyńskiego zapewniając dobre przygotowanie w nauczanych zawodach.

    Absolwenci znajdują zatrudnienie w wyuczonym zawodzie:

• kucharz (cykl kształcenia - 3 lata)
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (cykl kształcenia - 3 lata)

    Kształcenie w zawodzie kucharz małej odbywa się w warsztatach szkolnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt gastronomiczny, dostosowany do przepisów unijnych.

    Dokumenty potrzebne kandydatom do Zasadniczej Szkoły Zawodowej  
- świadectwo gimnazjum
- wynik egzaminu zewnętrznego
- podanie 
- życiorys 
- orzeczenie kwalifikacyjne na dany etap kształcenia specjalnego 
- orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu 
- badania na nosicielstwo (kierunki spożywcze)
- trzy zdjęcia 
- karta zdrowia i karta szczepień 
- odpis aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zamieszkania i numerem PESEL
- pracownicza książeczka zdrowia

    Nauka kończy się egzaminem z nauki zawodu (identycznym jak w szkole masowej), otrzymaniem świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 (bez adnotacji Szkoła Specjalna) i uzyskania tytułu robotnika wykwalifikowanego w obranym zawodzie. 

Nasze zalety to:
- mała liczebność klas i grup zawodowych (klasy max 10 - 16 osób, grupy zawodowe max 5 - 8 osób)
- indywidualne podejście do ucznia
- dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego


Dzień Zawodowca 25 marca 2015

fotorelacja

prezentacja- ZSZ nr 4 w Piasecznie 
prezentacja pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
prezentacja - czym jest przedsiębiorczość
film