Koncepcja Ośrodka


KONCEPCJA OŚRODKA cele proprytety wartości


KONCEPCJA PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 

CEL NADRZĘDNY

Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju wychowanka
w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.

„Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie- naucz

Jeśli nie wie- wytłumacz

Jeśli nie może- pomóż"

J. Korczak

PRIORYTETY

Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju wychowanka w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.

Doskonalenie jakości pracy szkół dzięki ewaluacji wewnętrznej we wszystkich obszarach i analizie sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Stwarzanie uczniom warunków umożliwiających rozwijanie zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy.

Podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia
i wzmacniających pozytywne zachowania uczniów.

Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności Ośrodka i ugruntowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym.

Zapewnienie funkcjonowania Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

WARTOŚCI

 •    Poszanowanie godności każdego człowieka.
 •    Poszanowanie historii i tradycji narodowej.
 •    Tolerancja.
 •    Kultura osobista.
 •    Życzliwość.
 •    Wyrozumiałość.
 •    Wysoki poziom nauczania.
 •    Wyrównywanie szans edukacyjnych.
 •    Promocja zdrowego stylu życia.
 •    Umiejętności społeczne uczniów.
 •    Bezpieczeństwo uczniów.
 •    Działalność Ośrodka w środowisku lokalnym.
 •    Udział rodziców w życiu Ośrodka